Mudr. Daniela Ogurčáková       07.06.2015 o 19:19       5068×
Vysokodávkovaný infúzny vitamín C v prevencii aj liečbe


Znovuobjavenývitamín C je nepostrádateľnýpre svoj antioxidačnýochrannýsystém buniek. Je dôležitou súčasťou biochemických procesov v tele. Pre dosiahnutie liečebných účinkov vitamínu C je potrebné  vytvoriťv krkvi 15x vyššiu  koncentráciu,  čo je možnélen pri vnútrožilovom podaní. Jeho účinnosťje preukázanápočetnými štúdiami npr. v onkológii, reumatológii, alergológii aj v dermatológii.

Vysokokédávky vitamínu C sú dôležité aj pre kvalitu pokožky. Udržuje elasticitu pokožky, spevňuje cievnu stenu, potláča nežiaduce pigmentácie.

Vitamín C –prostriedok prevencie a terapie

Vitamín C je fyziologická, pre organizmus bežnálátka, ktorej prebytok sa obličkami vylúči potom, ako v tele uvedeným užitočným spôsobom ovplyvní tkanivo. Vzhľadom na funkciu, ktorúv tejto rovnováhe vitamínu C v tele hrajúobličky, je dôležitáneporušenáfunkcia obličiek. Osoby, ktorétrpia zlyhávaním obličiek, alebo sklonom k tvorbe obličkových kameňov, by nemali užívaťvysokodávkovanývitamín C. Liečbu vitamínom C dnes poisťovne nehradia. Obvykle se aplikuje formou krátkej vnútrožilovej infúzie, aplikáciu robílekár alebo zdravotnásestra. Niektoríodborníci charakterizujúpodávanie vysokodávkovaného vitamínu C ako „zabudnutýpoklad vo farmakoterapii“. Táto metóda sa totižasi v polovici minulého storočia používala, potom sa na ňu pozabudlo, a ažnedávno s objavom dôležitosti oxidatívneho stresu pri vzniku ochorenía objasnenífunkcie, ktorúv ovplyvnenítohto stresu majúvysokéhladiny vitamínu C, bola táto perspektívna metóda na základe narastania odborných argumentov znovuobjavená. Jej účinnosťje doloženástále rastúcim množstvom laboratórnych i klinických štúdií.

Vitamín C sa podiela pri stresovej reakcii na syntéze steroidných hormónov, zvyšuje teda aj toleranciu stresu ovplyvňuje aj funkciu centrálneho nervového systému. Tým že funguje ako “zametač”týchto  zlúčenín kyslíka , máaj imunomodulačnýúčinok, urýchľuje zlikvidovanie infekčného ochorenia, posilňuje cievy, zlepšuje horenie rán a pod. Z uvedeného vyplývajúaj indikácie  k jeho používaniu . 

Vitamín C v tabletovej forme nestačí:

Vzhľadom k obmedzeným transportným možnostiam v čreve sa z tabliet dostatne do obehu len veľmi nízka koncentrácia  vitamínu, ktoránemáprotiinfekčný, protizápalovýani protinádorovýefekt.

Aby vitamín C mal všetky uvedenéúčinky, musela by jeho koncentrácia dosiahnuťmnohonásobne vyšších hodnôt .

Ak je človek zdravý, mápestrústravu s dostatočným príjmom tohto vitamínu  –nepotrebuje ho prijímaťv infúznej liečbe. Inásituácia ale môže nastať ak organizmus potrebuje vyššie dávky tohto cenného vitamínu –vtedy sa dá dostatočnákoncentrácia dosiahnuť priamym podaním vitamínu C do krvi, kedy sa jednorázovou dávkou 7,5 gramu prostredníctvom infúzie dosiahne plazmatickáhladina vitamínu C 2,38 gramu. Je to liečebnádávka rovnajúca sa konzumácii zhruba 15 kilogramov pomarančov.

Ako vitamín C účinkuje

Mechanizmus účinku infúzne podaného vitamínu C je závislýna dávke a prostredí, v ktorom sa nachádza. Pokiaľje aplikovanádávka 0,6 g vitamínu C na 1kg telesnej hmotnsoti, potom infúziapôsoíbíantioxidačne a teda účinkuje protizápalovo. Pri dávke 0,75 - 1,75 g/ kg telesnej hmotnosti vykazuje prooxidačnéúčinky - pôsobíako netoxickéchemoterapeutikum  bez nežiaducich účinkov.

protizápalovépôsobenie, a pri akých ochoreniach sa dápoužiť.

Vitamín C je kofaktor, ktorýpomáha aktivizovaťa normalizovaťfunkcie imunitného systému, čím ovplyvňuje zápal ako proces. Zápal je lokalizovanýna určitétkanivátela a vitamín C je tiežkofaktorom regeneračných procesov. Takto vitamín C pôsobíako liečivo na tkanivápoškodenézápalom.

Účinok vitamínu C na nádorovébunky

Rakovinovábunka produkuje do svojho okolia látky laktát a feritín. Keďtieto látky prídu do kontaktu s dostatočnou hladinou askorbátu v plazme, vznikne peroxid vodíka. Ten je pre nádorovúbunku toxický, pretože niektorénádorovébunky nevedia produkovaťenzým, ktorýby peroxid vodíka rozložil. Nádorovábunka pod jeho vplyvom zahynie. U zdravých buniek k tomuto procesu nedochádza, pretože majúinúenzymatickúvýbavu, a preto zostávajúnepoškodené. Vedecky overenéštúdie referujúo zmenšovaníniektorých typov nádorov.

Naviac bolo dokázanépôsobenie proti metastázam , nakoľko blokuje v nádore tvorbu  ciev a tým možnosťich šírenia.

Vitamín C sám  chorobu nevylieči, ale rozhodne podporíakúkoľvek chemoterapiu a podiela sa na znížení  nežiaducich účinkov chemoterapie, spolupodieľa sa v obrannej líniu proti tomuto ochoreniu.

Doterajšie štúdie boli zameranéskôr na tráviaci trakt, najmäna nádory pakreatobiliárneho priestoru ( pankreas), kde doteraz terqapia skôr zlyháva. Vitamín C sám  chorobu nevylieči, ale rozhodne podporíakúkoľvek chemoterapiu a podiela sa na znížení  nežiaducich účinkov chemoterapie, spolupodieľa sa v obrannej líniu proti tomuto ochoreniu.

 Kedy sa možnépodávaťparenterálne upravenývitamín C:

 Preventívne :                     chronickáúnava, psychickázáťaž, stres , fyzickánámaha ( vrátane športu) u                                                                pacientov s opakujúcimi sa infekciami a vírusovými ochoreniami zléhojenie rán                                                        nadmernátvorba vrások

Liečebne:

 • onkologické ochorenia,
 • Alergie - dýchacie, kožné,
 • Reumatologickéochorenia charakterizovanébolesťami kĺbov ( artrózy),
 • Autoimunitné ochorenia ( Crohnova choroba, reumatoidnáartritída),
 • Metabolické syndrómy ( obezita, hyperglykémia, hyperlipidémie, hypertenzia, stres)
 • opakované infekcie
 • Imunodeficientné stavy - posilňuje imunitnýa nervový systém ( astma, pásovýopar)

 Kedy je vhodnáopatrnosťpri podávanívitamínu C vo vysokej dávke:

 • poškodenie obličiek
 • obličkovékamene
 • patológia metabolizmu ukladania železa v organizme (  hemochromatóza )
 • u niektorých anémií( chudokrvnosť)  - thalasémia, sideropenia
 • môže viesťk ovplyvneniu antikoagulačnej liečby npr. pri liečbe warfarinom

 Nežiaduce účinky počas aplikácie:

Počas podávania infúzie môže dojsťk zosilneniu pocitu smädu a nutkanie na močenie, ciltivípacienti môžu maťpocit chladu v ramene počas aplikácie infúzie. V ojedinelých prípadoch môže dojsťk rozilneniu reakciíako je zimnica, zvýšenie teploty. Rovnako ojedinele môžu byťpozorovanérespiračnépríznaky a známky kožnej precitlivelosti .

V dňoch kedy sa podáva infúzia  je treba dostatočne zvýšiťpríjen tekutín, aby sa zabránilo tvorbe oxalátových obličkových kameňov. Je vhodnéobmedzi príjem potravín obsahujúcich oxaláty - špenát, červenárepa, orechy, čokoláda.

 Dávkovanie u neonkologického pacienta

Prevencia: 4 infúzie v dávkovaní 1x týždenne počas 1 mesiaca. Ideálna je preventívna kúra na jar a na ajeseň.

Terapia: 1 infúzia v dávkovaní2-3x týždenne po dobu 1 až3 mesiace, podľa  závažnosti ochoren


Dávkovacie schémy pre onkologického pacienta:

a) Vitamin C v dávke 0,1g/kg telesnej hmotnosti 1x týždenne

 • Mechanizmus účinku: imunomodulačný
 • Očakávanýefekt: zvýšenie kvality života onkologického pacienta, zníženie toxicity che- moterapeutík hlavne v oblasti imunitných  buniek.

b) Vitamin C v dávke 0,2-0,6 g/kg telesnej hmotnosti 2x týždennne

 • Mechanizmus účinku: protizápalovýefekt na základe antioxidačného pôsobenia.
 • Očakávanýefekt: zvýšenie kvality života, zníženie toxicity chemoterapie, podpora účinnosti chemoterapeutických konvenčných postupov, prevencia metastáz, predĺženie doby remise, predĺženie  doby do progresie, cytostatickýúčinok na nádorovébunky.

Inhibícia patofyziologického zápalového  procesu docháda k výraznému zlepšeniu stavu na úrovni telesných departmentov, čo vedie ku stimulácii mechanizmov (imunita, nervovýsystém) podporujúcich šancu na uzdravenie. Zníženie prezápalovej  pohotovosti organizmu znižuje riziko progresie nádorových ochorení, predlžuje stav remise nádoru, zvyšuje kvalitu života.

c) Vitamin C v dávke 1,0 g/kg telesnej hmotnosti 2x týždenne

 Mechanizmus účinku: protinádorovýefekt na základe pre-oxidatívneho pôsobenia.

 • Očakávaný efekt: selektívne cytotoxický efekt na nádorové bunky.

 

Z hľadiska bezpečnosti  , ako ukazujú posledné štúdie ( Hoffer a kol., 2000, Welsh a kol. 2013) uvedené dávky vitamínu C  nezvyšujú riziko tvorby oxalátových kameňov. U onkologicky chorých  s normálnou funkciou obličiek, bez obličkových kameňov pri  úvodnom vyšetreníje vnútrožilovépodávanie vitaminu C vo vysokých dávkach bezpečné.

V klinickej praxi nebol potvrdenýďalšítradujúci sa názor, že antioxidanty v štádiu  progresie nádorového  bujnenia môžu nepriaznivo ovplyvniť  protinádorovúliečbu pomocou voľných kyslíkových radikálov. AmerickýNational Centre Institute ( Národnýonkologickýinštitút)  tento účinok vitamínu C na zníženie účinku chemoterapie vyvrátil , a to vo svojom komentári k práci publikovanej v r. 2008 ( Neaney a kol., 2008)

 

 cenník   info :  www.algmed.sk

Kľúčové
slová:
vitamín vitamínC Tablety

Špecializovaná odborná ambulancia pre liečbu chronických bolestivých syndrómov

Ambulancia bolesti poskytuje škálu výkonov a metód zameraných na liečbu bolesti pri rôznych ochoreniach. V ambulancii pracujú lekári, kvalifikovaní v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, v spolupráci s anestéziologickou sestrou.
pokračovať

Zmluvné poisťovne